សេរីភាព San Sochea VJ

សេរីភាព San Sochea VJ

សេរីភាព San Sochea VJ

សេរីភាព San Sochea VJ
——————————————
Facebook Page : https://www.fb.com/www.sansochea.org/
Website: https://www.sansochea.org/

ពាក្យគន្លឹះ (Keyword)
សាន សុជា, ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, វត្តមណីរតនារាម, មេរៀនព្រះធម៌, ព្រះពុទ្ធសាសនា, មេរៀនព្រះអភិធម្ម, san sochea, ven san sochea, san sochea VJ, san sochea talk, san sochea mp3, san sochea video, san sochea live, san sochea dhamma talk, sansochea.org,


Tag liên quan đến សេរីភាព San Sochea VJ

trường mầm non quốc tế,san sochea vj,san sochea mp3,san sochea talk,ven san sochea,san sochea youtube,san sochea live,san sochea online,សាន សុជា,ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា,មេរៀនព្រះធម៌,មេរៀនព្រះអភិធម្ម,Khmer dhamma,Khmer Buddhism

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

5 Replies to “សេរីភាព San Sochea VJ”

  1. សាធុ ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ចំរើនគ្រប់ព្រះអង្គពីចម្ងាយទាន🙏❤️🇦🇩🇰🇭

  2. កណាសូមគោរពនមស្កាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូៗគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាន! 🙏🙏🙏🙇💐🌸🌱🌿🍁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *