ជិតស្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឱ្យភ័យ I San Sochea I Buddha Dharma Khmer [OFFICIAL VIDEO]

ជិតស្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឱ្យភ័យ I San Sochea I Buddha Dharma Khmer [OFFICIAL VIDEO]

ជិតស្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឱ្យភ័យ I San Sochea I Buddha Dharma Khmer [OFFICIAL VIDEO]

@Buddha Way – មាគាព្រះធម៌
សម្ដែងដោយ ៖ ម្ចាស់គ្រូ សាន​ សុជាបង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។
Starring: Master Kour Sopheap
Created for the purpose of spreading the Dharma in Khmer Buddhism
សម្រាប់វីដេអូរជាច្រេីនទៀត: abcc2Qau3cf
#Buddha Way – មាគាព្រះធម៌ is a channel that always uploads new videos related to Dharma in Buddhism by Kou Sopheap. We everyday upload videos to educate your mind and encourage people from failure, depression, and sadness. Educational videos will be existen on my channel. Please enjoy listening to these in order to get peace in life and in the world.
Thank you so much!

គេមិនឱ្យតម្លៃខ្ញុំ I គូ សុភាព:

តានតឹងផ្លូវចិត្ត I គូ សុភាព:

របៀបគិតកុំឱ្យកើតទុក្ខ I គូ សុភាព:

កំហឹងដុតខ្លួនឯង I គូ សុភាព:

រៀនកាត់ចិត្ត I គូ សុភាព:

កុំមើលងាយខ្លួនឯង I គូ សុភាព:

វិធីរម្ងាប់ការខឹង I គូ សុភាព:

មនុស្សប៉ិនសម្ដែង​ I គូ សុភាព:

អ្វីជាកម្ម ​I គូ សុភាព:

កុំស្មុគស្មាញពេក ​I គូ សុភាព:Tag liên quan đến ជិតស្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឱ្យភ័យ I San Sochea I Buddha Dharma Khmer [OFFICIAL VIDEO]

trường mầm non quốc tế,សាន សុជា,San sochea,San sochea smot,San sochea 2020,San sochea official,dhamma talk,khmer buddhist,khmer dhamma talk,Khmer buddhist san sochea,Cambodia,New video,San sochea new,Khmer dhamma video,san sochea new,san sochea 2019,san sochea,Buddha Way – មាគាព្រះធម៌,buddha,san sochea new 2021,សាន សុជា 2021,san sochea vj,san sochea official,san sochea online,san sochea mp3,san sochea new 2019,san sochea 2020,san sochea 2021,san sochea video

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *