ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស | សាន សុជា – San Sochea

ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស | សាន សុជា - San Sochea

ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស | សាន សុជា – San Sochea

ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
ស្តាប់ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀតតាម Telegram: https://t.me/dharmatv
វេបសាយ លោកគ្រូ សាន សុជា: https://www.sansochea.org
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism


Tag liên quan đến ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស | សាន សុជា – San Sochea

trường mầm non quốc tế,សាន សុជា,ស្តាប់ព្រះធម៌,Khmer Buddhism,San Sochea,សាន សុជា San Sochea,ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

4 Replies to “ការពិតផ្ទុយពីការគិតរបស់មនុស្ស | សាន សុជា – San Sochea”

  1. សាធុសាធុសាធុ🙏🙏🙏💟💟💟🌼🌼🌼🌸🌸🌸❣️❣️❣️🍑🍑🍑🌹🌹🌹❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🏵️🏵️🏵️🏵️💮💮💮💮💮💮💮💮🧘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *