កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021
******************************************************
សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ របស់Lok Tesna SK របស់ យើងញំ ហើយកាបង្កើត Channel នេះឡើងគឺដើម្បី បំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបង
ប្អូនទាំងអោយមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកាស្តាប់នូវ ព្រះធម៏ទេសនា ដើម្បីអោយដឹងខុស ដឹងត្រូវ ដឹងបុណ្យដឹងបាត សូមចុចពាក្យ Subscribe
ដើម្បីទទូលបាន Videos ថ្មីៗជាច្រើនបន្តទៀត ៕ សូអរគុណ !
Welcome To Lok Tesna SK youtube channel.
#ចូលរួមស្តាបព្រះធម៍ដើម្បីទទូលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងផ្លូវចិត្ត

ដើម្បីស្តាប់ធម៏ច្រើនទៀតសូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បី Join Telegram group
Link: https://t.me/PreashThorTesba


Tag liên quan đến កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

trường mầm non quốc tế,Lok Tesna SK,san sochea official,san sochea,san sochea new,kou sophea,san sophearath,san pheareth 2020,san pheareth 2015,san pheareth tesna,san pheareth new 2020,san pheareth,san pheareth new,san phearath new,san phearath,san sochea new 2019,san phearath old,san phearath new 2020,san pheareth 2019 new,san phearath 2019 new,san pheareth 2019,san pheareth 2018,សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

3 Replies to “កម្មពារពីជាតិមុន 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *