ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 ၊ တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ လူၸိူင်း ၼၢင်းၵဵမ်ၶမ်း

ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 ၊ တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ လူၸိူင်း ၼၢင်းၵဵမ်ၶမ်း

ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 ၊ တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ လူၸိူင်း ၼၢင်းၵဵမ်ၶမ်း

မၢႆတွင်း ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆႉတႆးၵေႃႉလီလႆႈႁပ်ႉၶႂၢင်ႉတီႈၸဝ်ႈပၢႆၵမ် တႃႇမၢႆတွင်းတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးယူႇၶႃႈ ။

ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 1 https://youtu.be/M-ULOlbC5Kg
ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 2 https://youtu.be/9fCNQYimQq4
ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 3-4 https://youtu.be/xfBo5bn4Q1E
ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 5 https://youtu.be/g2Ojms-93PQ
ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 https://youtu.be/NVCGEBnasVA
ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 8-9 https://youtu.be/FKIKfgf8Oh8


Tag liên quan đến ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 ၊ တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ လူၸိူင်း ၼၢင်းၵဵမ်ၶမ်း

trường mầm non quốc tế,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại mamnonquocte.edu.vn

One Reply to “ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 6-7 ၊ တႅမ်ႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ လူၸိူင်း ၼၢင်းၵဵမ်ၶမ်း”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *